תנאי שימוש

Moms&Co

תנאי שימוש
[עודכן לאחרונה: ביום 29 לחודש יולי 2020]


השימוש באתר Moms&Co הזמין בכתובת: https://www.momsandco.co/ ("האתר")  ובשירותים (כהגדרתם מטה) כפוף לתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") אשר מהווים הסכם משפטי מחייב בין משתמשי האתר  והשירותים ("משתמש/ים" ו/או "הנך") וחברת אמהות העתיד בע"מ ("החברה") וקובעים את אופן השימוש באתר ובשירותים. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם שימוש בשירותים כאמור.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

מדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר ו/או מסופק כחלק מהשירותים, לרבות נספח השכרת המוצרים, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן: "התנאים").

 

(1)   הסכמת המשתמש לתנאים

בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות יצירת חשבון ו/או ביצוע הזמנה, ו/או הקלקה על לחצן "אני מאשר" ו/או " אני מסכים" ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. כמו כן, המשתמש מאשר ונותן הסכמתו כי בעת שימוש באתר ובשירותים, הוא יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים. החברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש באתר ו/או בשירותים שלא על פי הוראות התנאים.

 

(2)   תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש בשירותים, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, דרך חשבון המשתמש, או בהתראת דוא"ל במידה וקיים ובמידה ודרוש על פי דין. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף בתוך 7 ימים ממועד פרסומם.  בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

 

(3)   כשירות

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים אלו. השימוש בשירותים מותר לכל אדם בישראל, אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף על שמו של אחת מחברות האשראי המוכרות בישראל. השכרת המוצרים תהיה כפופה להוראות ולהנחיות האתר ובהתאם לתנאי שימוש אלו.

 

(4)   השירותים

האתר הינו פלטפורמה המציעה שירותי השכרה של מוצרי תינוקות ובגדי הריון של מותגים שונים ("המוצרים") כדלקמן:

השכרה ישירות מהחברה ("שירותי השכרה מהחברה"); ו/או

(האמור לעיל יחד עם האתר, תוכן האתר ושירותים קשורים אחרים, לרבות שירותי תמיכה ו/או שליחות, אם וככל שיינתנו, יכונו להלן יחד ולחוד "השירותים").

4.1.      שירותי השכרה מהחברה

(א)   ביצוע הזמנה, המוצרים ומחירי השכרה:

(1)    במסגת האתר, מוצעים מוצרים שונים אשר ניתן לשכור מהחברה. לצד המחירים יופיע מחיר ההשכרה (כאשר המחיר הסופי יקבע על פי תקופת ההשכרה), לא כולל עלות שילוח. בסיום ביצוע הזמנה, בחירת תקופת ההשכרה הרלוונטית ו/או האספקה, יופיע המחיר הכולל.

(2)    בעת ביצוע הזמנה, המשתמש יידרש לספק פרטים נדרשים לצורך אימות, משלוח, תשלום וכדומה. המשתמש רשאי ליצור חשבון ("חשבון המשתמש") או לחילופין, לבצע הזמנה כאורח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמש פרטי זיהוי שונים מעת לעת. החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

(3)    המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (1) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ביצוע הזמנה, והן כל מידע אשר יימסר במהלך השימוש בשירותים;(2) לא לספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת לרישום כאמור ולתנאים. במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם כל צד שלישי או ישות משפטית או אחרת, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב ליצור באופן מידי קשר עם החברה ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או כל עדכון למידע שנמסר. מסירת פרטים כוזבים בכוונת מכוון עלולה לעלות כדי עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

(4)    יובהר כי, מסירת פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים נדרשת לשם הבטחת ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.

(5)    על מנת לבצע הזמנה, על המשתמש להחזיק בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר אשר יוצע באתר (למשל פייפאל) תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(6)    עם ביצוע ההזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תשלח למשתמש הודעה מתאימה והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

(7)    לאחר הזנת פרטי התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות SMS על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. בנוסף, בעת אישור ההזמנה ישלח למשתמש נספח השכרת מוצרים  אשר יסדיר תנאים נוספים לעניין השכרת המוצר.

(8)    יובהר כי, התשלום וקבלת האישור הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי התשלום מקוון, ולא של האתר. החברה לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.

(9)    החברה שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לבטל ו/או לסרב לספק את השירותים, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, במידה ולחברה ישנו יסוד סביר להניח כי המשתמש, בכל עת, מסר פרטים שאינם מדויקים ו/או מעודכנים ו/או מלאים ו/או נכונים. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, החברה שומרת לעצמה במקרים מסוימים את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה ותימצא טעות בפרטי המוצר אשר נוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר, זמינותו של המוצר, וכן במידה ויתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה. במקרה כאמור החברה תנקוט במאמצים סבירים על מנת ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר ולהודיע על ביטול ההזמנה. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצר, החברה תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם. למשתמש לא תהא כל טענה בגין ביטול הזמנה כאמור.

(10) יובהר כי השירותים מוצעים לשימוש אישי בלבד. החברה רשאית להגביל רכישת מוצרים ו/או שלא  לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

(11) החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה, להפסיק את הצעתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים להשכרה באתר. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל. תמונות המוצרים והתיאורים המוצגים באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. החברה נוקטת במאמצים סבירים על מנת לוודא כי התמונות ותיאור המוצרים הינם מדויקים ועם זאת, ייתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור או לתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על הצג של מכשיר המשתמש עלול להיות שונה מהמראה בפועל עקב הבדלים הנובעים, בין היתר מהגדרות התצוגה ואיכות מסך המכשיר. ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי התאמה כאמור.

(12) החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר. ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי בעת ההזמנה ו/או לתקופת ההשכרה המתבקשת. במקרה כאמור, החברה תעשה מאמצים סבירים ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר, ותהא רשאית להציע למשתמש מוצר חלופי הנמצא במלאי. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, החברה תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם.

(13) לצד כל מוצר יופיע מחיר ההשכרה בהתאם לתקופת ההשכרה, אלא אם צוין אחרת. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר ההשכרה הוא מועד השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת אמצעי תשלום) ולא מועד הוספתו לסל. במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. החברה רשאית לשנות את מחיר ההשכרה של כל מוצר, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל.

(ב)   תקופת ההשכרה:

את המוצרים ניתן לשכור לתקופות שונות של 7/14/30/90/180 ימים, לבחירת המשתמש, ו/או תקופות אחרות, במידה ומצוין במסגרת האתר. במידה והמשתמש יבקש להאריך את תקופת ההשכרה, יהיה עליו להודיע לחברה  לא יאוחר מ48 שעות בטרם תום תקופת ההשכרה. החברה תהא רשאית שלא לאפשר הארכה של תקופת ההשכרה, תחת שיקול דעתה של החברה, לרבות במקרה בו המוצר הוזמן מראש מטעם משתמש אחר.

(ג)    אספקת והחזרת המוצרים:

(1)    אספקת המוצרים אשר הוזמנו תעשה באמצעות איסוף עצמי או שליחות, כפי שיבחר המשתמש, ובכפוף לאזורי המשלוח כפי שאלה יופיעו באתר מעת לעת עלויות השליחות הינם כמפורט במדיניות המשלוחים של החברה וישולמו במעמד ההזמנה. במידה ויבחר המשתמש באיסוף עצמי, האיסוף יעשה במועד ובמיקום אשר יתואם בין הצדדים. לאחר אישור ההזמנה החברה תיצור קשר עם המשתמש לצורך תיאום האיסוף העצמי ו/או השליחות.

(2)    עם תום תקופת ההשכרה על המשתמש להחזיר לחברה את המוצר, בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, כאשר המוצר תקין, נקי ושלם ובאותו מצב אותו קיבל המשתמש את המוצר, ולמעט בלאי הנובע משימוש סביר ורגיל.

(3)    בטרם סיום תקופת ההשכרה, החברה תיצור קשר עם המשתמש (טלפונית, באמצעות SMS או הודעת דוא"ל), לצורך תיאום החזרת המוצר. יובהר כי, במידה והמוצר לא יוחזר במועד סיום תקופת ההשכרה מנסיבות התלויות במשתמש, לרבות היעדר מענה לחברה ו/או היעדר זמינות לביצוע האיסוף, המשתמש יחוייב בפיצוי מוסכם בסך של מחצית סכום ההשכרה החודשי  לכל יום איחור  עבור כל יום החל ממועד סיום תקופת ההשכרה. המשתמש מתחייב בזאת לבצע את התשלום עבור האיחור מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.

(4)    החברה תהא רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לשנות את אזורי השילוח ו/או דרכי האספקה, לרבות עלותם. למשתמש לא תהא כל טענה בגין שינוי כאמור. כמו כן, החברה אינה מחויבת לספק את התכשיטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

(5)    יובהר כי, שירות המשלוחים הינו באמצעות צד שלישי (חברת שילוח עצמאית) אשר אינו בשליטתה ו/או באחריות של  החברה. החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות המשלוחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות. כמו כן, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלוית בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע, מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים, מגיפות, וכו’) ועיכובים הנובעים משביתות, ו/או תקלות ו/או עיכובים אצל ספק המשלוחים. למשתמש לא יהיו טענות כנגד החברה בשל עיכוב כאמור ולא יהיה בעיכוב כאמור בכדי לפטור את המשתמש מחובתו לשלם בעבור הזמנתו, מרגע שסופקה.

(6)    במידה וההזמנה לא תסופק לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש, אין העיכוב ייחשב כהפרה מטעם החברה של התחייבויותיה ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לתאם מועד חלופי לאספקת המוצרים ולשאת בעלות המשלוח הנוסף. כמו כן, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה והמשתמש יאפשר לחברת המשלוחים להשאיר את המוצרים בידי צד שלישי ו/או במקום מסוים (להבדיל ממסירה אישית למשתמש), המשתמש מסכים ומאשר כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם, הרי שהחברה לא תהא אחראית בשל כך, ויחולו הוראות סעיף 4.1.(ה) להלן.

(7)    אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה הבעדי של החברה. המשתמש מתחייב להחזיר את המוצר שהושכר יחד עם האריזה איתה הוא הגיע והנחיות שימוש במידה וסופקו. החזרת המוצר ללא אריזתו המקורית והנחיות השימוש ייחשב כאי החזרה של המוצר.

(ד)   שינוי וביטול הזמנה:

(1)    ניתן לבטל הזמנה, כדלקמן:

-       ביטול לפני שליחת המוצר יהיה ללא חיוב נוסף, ותוחזר למשתמש התמורה ששולמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח, לחשבון כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה.

-       במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר, בהודעה בכתב לחברה שתינתן עד שבעים ושתיים (72) שעות לאחר מועד אספקת המוצר, ובכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש במוצר והוא נותר באריזתו המקורית. כמו כן, משתמש אשר ביקש לבטל את העסקה ולהשיב את המוצר, מתחייב להיות זמין לאיסוף המוצר במשך שלושת ימי העסקים לאחר מסירת ההודעה, בהתאם למועדי פעילות חברת השליחויות.

 

(2)    על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במקרה של ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר -  יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך שלושה (3) ימים ממועד קבלת הפריט לידיו. במקרה כאמור, איסוף המוצר יהיה על חשבונה של החברה והמשתשמ יזוכה במלוא סכום התמורה ששולמה. במקרה של ביטול העסקה מסיבה אחרת, על המשתמש לשאת בעלות החזרת המוצר ו/או להחזיר את המוצר באופן עצמאי, בתיאום עם החברה ולא יאוחר משלושה ימים לאחר קבלתו. עלויות השילוח (אספקה והחזרה) יקוזזו מסכום הזיכוי.

(3)    ככל והמשתמש לא הודיע לחברה על רצונו בביטול העסקה במועד האמור לעיל, יראו את המשתמש כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח, המשתמש יחוייב במלוא דמי השכירות, ולמשתמש לא יהיו טענות כנגד החברה לעניין זה. החזרת פריט מושכר באופן אישי על ידי המשתמש טרם סיום תקופת ההשכרה ושלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, לא תזכה את המשתמש בכל החזר תשלום.

(4)    החברה אינה מתחייבת לספק למשתמש מוצר או פריט חלופי בכל מקרה שהפריט פגום, אינו תקין, מקולקל או ניזוק- מכל סיבה שהיא. ככל שיהיה באפשרות החברה לעשות כן, , החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לסייע למשתמש באספקת פריט חלופי, בהתאם למלאי הקיים באותו מועד. כאמור להלן, במידה ואין ברשות החברה מוצר חלופי, יהא המשתמש זכאי להחזר כספי, וזאת בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.

(5)    זיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. כל זיכוי אשר יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה יהא בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

(6)    היות ועסקת ההתקשרות בין החברה לבין המשתמש הינה "עסקת מכר מרחוק" כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שתוקנו על פיו, אזי שבעשיית השימוש בשירותים ובאישור תנאי שימוש אלו מאשר המשתמש כי תנאי שימוש אלו עונים על הגדרת "המסמך" הנקובה בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.

(ה)   שימוש במוצרים, פגם ו/או נזק למוצרים:

(1)    המוצרים המוצעים להשכרה ושיושכרו בפועל במסגרת השירותים הינם בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה. עם קבלת המוצרים בידי המשתמש, ניתנת למשתמש בזאת זכות אישית לשימוש זמני וסביר במוצר המושכר במהלך תקופת ההשכרה. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או למכור ו/או להשאיל ו/או להשכיר את המוצר המושכר לאחר, בין בתמורה ובין אם לאו, בין אם במהלך תקופת ההשכרה ובין לאחריה. עם קבלת המוצר המושכר, על המשתמש לוודא כי הפריט שלם ותקין וכי במידת הצורך הוא מכיר ויודע כיצד ללבשו ו/או להפעילו. בכל מקרה של ספק, על המשתמש לבקש הדרכה מתאימה. על המשתמש חלה האחריות להתעדכן בהוראות הבטיחות או השימוש במוצר ולפעול על פיהם.

(2)    במשך כל תקופת ההשכרה יהיה המשתמש האחראי הבלעדי למוצר המושכר והמשתמש מתחייב לעשות במוצרים שימוש אחראי וסביר, על פי ייעוד של המוצרים, ולנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור על המוצר ו/או להפעילו ו/או לתחזקו באופן סביר וזהיר, בהתאם לאופיו ומהות של המוצר. המשתמש מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל נזק ו/או קלקול ו/או פגם שנגרם למוצר במהלך תקופת ההשכרה ומתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם כל בדיקה או דרישה של החברה ביחס למוצר.

(3)   כיסוי הנזקים המוצע על ידי החברה מכסה כל כתם, קרע, קלקול, אובדן חלקים ונזקים נוספים שהינם ברי תיקון ו/או שאינם מוציאים את המוצר מכלל שימוש. כל נזק או פגם שאינו בר תיקון ו/או מוציא את המוצר מכלל שימוש, לרבות גניבה, אובדן והשחתה, אינו כלול בכיסוי הנזקים והחברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לחייב את המשתמש בעלות המלאה של המוצר.

יובהר כי החברה תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. המשתמש מתחייב למסור לחברה אמצעי תשלום מיד עם דרישה ראשונה מטעם החברה.

(4) בכל מקרה בו המשתמש בחר לא לשלם עבור כיסוי הנזקים המוצע ע"י החברה בסעיף (3) לעיל, בכל מקרה של נזק ו/או פגם, יחויב המשתמש בעלות תיקון המוצר ,ככל שהוא ניתן לתיקון, או החלפתו, זאת בנוסף לדמי השכירות. יובהר כי במידה והמוצר לא ניתן לתיקון, אינו בר שימוש, נגנב ו/או אבד, יחויב המשתמש בעלות המלאה של המוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,

(5) המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לכל צד ג', באופן ישיר או עקיף, כתוצאה משימוש כלשהו בפריט המושכר, לרבות נזק אשר ייגרם בעקבות אי הודעה של המשתמש על נזק למוצר, כאמור לעיל .

(5)   מבצעים הטבות ושוברי מתנה

5.1.    החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת SMS, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין, במידה ונדרש. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.

5.2.    מבצעים וקופוני הנחה יחולו על המוצרים אשר יפורטו במסגרת המבצע ו/או הקופון האמור, ובכפוף לתנאיהם, אשר יחולו בד בבד עם תנאי שימוש אלו.

 

(6)     מועדון הלקוחות, דיוור שיווקי ודיוור ישיר

6.1.   החברה רשאית להציע למשתמש להצטרף למועדון לקוחותיה ו/או להירשם לקבלת דיוור שיווקי באמצעות טופס הזמין באתר ו/או בדרך אחרת על מנת להציע וליידע בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את חברי המועדון בדבר פעילותה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים.

6.2.    בעת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רישום לקבלת דיוור שיווקי מטעם החברה ו/או בעת ביצוע רכישה מסכים המשתמש לקבלת דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מטעם החברה. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהחברה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם החברה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור אשר יישלח למשתמש. לידיעת המשתמש, גם לאחר בקשת הסרה מדיוור שיווקי, החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות הנושגעות לשירות (לדוגמא, פנייה לצירוך תיאום שליחות וכדומה).

 

(7)   קניין רוחני

7.1.   זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לשירותים, האתר וכל חומר שיווקי מטעם  החברה, לרבות, אך לא רק, כל תוכן, טקסט, לוגו, תמונה, העיצוב והעריכה שמורות באופן בלעדי לחברה ו/או לצדדים שלישיים (כגון ספקי המוצרים).

7.2.   האתר והתכנים הכלולים בו מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או המחאה, שאינו מסחרי, ושניתן לביטול, להשתמש באתר, ובשירותים בכפוף ובהתאם להוראות התנאים.

7.3.   למעט הרישיון המוגבל לעיל, אין לראות בתנאים הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה אשר נשמרות במלואן על ידי החברה ו/או על ידי הצד השלישי הרלוונטי. החברה רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא. החברה שומרת זכותה למנוע גישה לאתר ו/או לשירותים מכל משתמש אשר יפר ו/או יבצע ניסיון להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה.

 

 

(8)      הגבלות שימושהמשתמש יעשה שימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא ישתמש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או בשירותים ו/או יאפשר לצד שלישי ו/או יעודד צד שלישי להשתמש בשירותים, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש בשירותים. בנוסף, המשתמש מתחייב שלא: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או התכנים הכלולים בהם ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להסיר כל תוכן מהאתר, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (3) להשתמש באתר ו/או בשירותים על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (4) לאסוף כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר; (5) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר, התכנים הכלולים בו ו/או השירותים ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר התכנים הכלולים בו לתוך תוכנה או אתר אחרים, או ליצור יצירות נגזרות; (7) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי; (8) להשתמש בשמה של החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב. החברה רשאית למנוע מהמשתמש כל שימוש באתר ו/או ובשירותים במידה ותעשה מודעת ו/או יהיה לה חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים. כמו כן, החברה רשאית להגביל את שימושו של המשתמש באתר ו/או בשירותים מכל סיבה אחרת ולסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי.   (9)      פרטיותמדיניות הפרטיות של החברה מתארת ​​את האופן שבו החברה אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת את המידע של המשתמש.  (10)   היעדר מצגים, אחריות למוצרים והגבלת אחריות. למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, האתר והשירותים ניתנים כמות שהם  ("AS-IS"), ועל בסיס זמינות (AS-AVAILABLE”"),  ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירותים יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, כי יהיו נכונים, שלמים או מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכותיה של החברה ו/או כי תקלות יתוקנו. כמו כן, החברה רשאית לשנות את האתר ו/או השירותים ו/או לבטלם בכל עת, לרבות כל רכיב אחר בשירותים, לא הודעה מוקדמת למשתמש (ובלבד שהזמנות שבוצעו יסופקו ו/או יזוכו). המשתמש מסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש בשירותים, שלא על פי תנאים אלו, ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. לעניין שירותי השכרה מהחברה, ידוע למשתמש כי החברה מציעה אך ורק מוצרים מקוריים של חברות מובילות ובעלות מוניטין. כמו כן, בעת קבלת מוצרים אשר הושכרו על יד משתמשים אחרים, החברה מבצעת בדיקות סבירות לוודא כי המוצרים לא ניזוקו. עם זאת, מטבע הדברים, בכל מוצר עשוי להיות פגם נסתר אשר אין ביכולת החברה לזהות. בכל מקרה, החברה לא תישא בכל אחריות לכל הזק הנובע משימוש לא סביר במוצר ו/או לא על פי מטרתו של המוצר והוראותיו.לעניין ה- Marketplace, ידוע למשתמש כי לחברה לא תהא כל אחריות בעניין זה, למעט העברת התמורה אשר הוסכמה בין הצדדים לאחר קבלת אישור מטעם המשתמש המזמין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על התמורה אשר שולמה בפועל ע"י המשתמש בעבור המוצרים וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת השירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך קבלת ו/או מתן השירותים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר הגלישה והשימוש בתכני האתר ובשירותים הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או עצה ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית וסבירה של מחיר השירותים או של טיבם ו/או התאמתם למשתמש. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך. (11)   שיפויהמשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לחברה על פי כל דין. (12)   כללי

התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

 

(13)   צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או השירותים ניתן ליצור קשר עם החברה כדלקמן:

אמהות העתיד בע"מ. ח.פ. 516141959

מספר טלפון  055-7276365 (בימים א' – ה' בין השעות 10:00- 18:00 – יתכנו שינויים במועדי הזמינות)

כתובת דוא"ל  info@momsandco.co