מדיניות פרטיות

Moms & Co
מדיניות פרטיות
[עודכן לאחרונה: ביום 29 לחודש יולי 2020]

 

אמהות העתיד בע"מ ("החברה"), מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ובשירותים. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מפרטת את נהלי איסוף מידע על ידי החברה בעת שימוש בשירותים במסגרת אתר החברה (כהגדרתם בתנאי השימושwww.momsandco.co , לרבות המידע אשר נאסף, והאופן בו החברה עושה שימוש במידע זה. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם שימוש בשירותים. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש www.momsandco.co של החברה וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר (יחד יכונו להלן: "התנאים"). כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. התנאים חלים ביחס לכל שימוש באתר ובשירותים, כולם או חלקם והינם הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה. בעת כל התקנה, כניסה, גישה או כל שימוש באתר ובשירותים, ו/או הקלקה על לחצן  "אני מאשר" ו/או " אני מסכים" ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים.

חלק מן השימושים בשירותים ידרשו הרשמה אשר במסגרתה יהיה על המשתמש למסור פרטים שונים. המשתמש מצהיר כי: (1) הפרטים אשר ימסרו על ידו במהלך השימוש בשירותים נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו. החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו   ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי. בנוסף; (2) רישומו לשירותים ו/או ביצוע הזמנה מהווה את הסכמתו המפורשת  לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרון SMS מ החברה אשר מטרתם עדכון המשתמש ביחס להזמנה שביצע, סטטוס הזמנה, רישום לדיוור וכדומה ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ו/או "דיוור ישיר" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות פנייה לjברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שיתקבל.

 

(1)     תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות  המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ובשירותים. במידה ויבוצעו שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר,או באופן אחר.  בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

 

(2)     סוג המידע אשר נאסף ואופן השימוש במידע זה

בעת השימוש באתר ובשירותים, החברה עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע הבא:2.1.   מידע שאינו מזהה אישית ("מידע לא אישי"). בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, החברה עשויה לאסוף נתונים אנונימיים, אשר אינם מזהים את המשתמש. המידע הלא-אישי שנאסף עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש, לרבות (אך לא רק): סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה,  דגם, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר או בשירותים לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, חיפושים דפים שנצפו על ידי המשתמש, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. החברה אוספת ועושה שימוש במידע הלא אישי על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, חווית המשתמש והשירותים וכן לספק את שירותי החברה. 2.2.   מידע אישי. מידע אישי הינו מידע המזהה אדם או עשוי במאמץ סביר לזהות אדם. בעת השימוש באתר או בשירותים (כתלות בסוג השירות), החברה עשויה לאסוף את מידע האישי, אשר הנך מספק מרצונך החופשי ומיוזמתך, כדלקמן:  (א)       מידע אישי אשר נאסף בעת הליך ביצוע הזמנה מהחברה: בעת ביצוע הזמנת השכרה או בעת הגשת בקשת הצעת מוצרים, יידרש המשתמש למסור מידע אישי ומזהה, ובין היתר: שם, כתובת, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהות המשתמש בהתאם למידע שנמסר על-ידו. החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך הליכי זיהוי, ועל מנת לספק למשתמש את השירותים אשר התבקשו על ידו, כמו גם ליצור קשר עם המשתמש לצורך מתן שירותים אלו. יש לציין כי, המשתמש אינו מחויב במסירת מידע זה, אולם החברה לא תוכל לספק את השירותים ללא קבלת המידע האמור. יובהר כי, החברה אינה אוספת פרטי תשלום. פרטי התשלום יעובדו על ידי ספק אמצעי התשלום הרלוונטי שיבחר על ידי המשתמש. המשתמש ימסור, לפי רצונו בלעדי, מידע נוסף כגון תאריך לידה משוער.(ב)        מידע אישי אשר נאסף בעת יצירת חשבון: בעת יצירת חשבון יידרש המשתמש למסור מידע אישי ומזהה: שם מלא וכתובת מייל. כמו כן יידרש המשתמש לייצור סיסמא ייעודית לחשבון האתר. החברה תעשה שימוש במידע זה לשם זיהוי המשתמש בעת חיבורו לחשבון.(ג)         מידע אישי אשר נאסף בעת הרשמה לשירותי דיוור: במסגרת האתר ו/או ביצוע הזמנה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל ו/או מסרון מטעם החברה על מנת לקבל ניוזלטר (ידיעון), הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או צד שלישיים באמצעות החברה וכן הודעות מסחריות אחרות, בכפוף להסכמתו של המשתמש (במידה הסכמה כאמור נדרשת על פי הוראות הדין).  משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה ו/או פנייה ישירה ל החברה בבקשה כאמור. יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, המשתמש ימשיך לקבל הודעות ביחס לשירות שנתבקש על ידו.(ד)        מידע אישי אשר נאסף בעת יצירת קשר: במידה והמשתמש יבחר ליצור קשר עם החברה,  המשתמש עשוי להתבקש למסור את פרטי הקשר של המשתמש, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת, דוא"ל וכדומה. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו ולספק מענה ותמיכה. (ה)       מזהים מקוונים: בעת השימוש באתר החברה עשויה לאסוף כתובת פרוטוקול אינטרנט, של המשתמש ("IP"), וכן מזהים מקוונים נוספים, באמצעות "עוגיות" (ראה פירוט מטה). מידע זה יאסף אך ורק לצורך ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר ולצורך שיפור האתר, התכנים הכלולים בו והשירותים.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מסירת המידע עשויה להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים ובמידה והמשתמש יבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה להעניק למשתמש את השירותים.

 

(3)     שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות, קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי (כגון כתובת IP), משך ביקור באתר, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד. במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה.

 

הטבלה שלהלן מפרטת את כלי הניטור מטעם צדדים שלישיים אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

כלי הניטור

מטרת השימוש

מדיניות פרטיות

Google Analytics

 

 

ניתוח סטטיסטי ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית

למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב- Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Googleבכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics  בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור מטעם Google מומלץ לעיין בכתובת: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ובכתובת: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

CloudFare

ניתוח סטטיסטי, נחיצות תפעולית

למידע נוסף על האופן שבו Cloudfare  משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בCloudfare מומלץ לעיין במדיניות של Cloudfare בכתובת: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Shopify's 

ניתוח סטטיסטי, נחיצות תפעולית

למידע נוסף על האופן שבו Shopify's משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בshopify's מומלץ לעיין במדיניות של Shopify's בכתובת: https://www.shopify.com/legal/privacy

Facebook 

ניתוח סטטיסטי ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית

למידע נוסף על האופן שבוFacebook  משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש בFacebook מומלץ לעיין במדיניות של Facebook בכתובת: https://www.bookthatapp.com/solutions/privacy-policy

BookThatApp

ניתוח סטטיסטי, נחיצות תפעולית

למידע נוסף על האופן שבו BookThatApp משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב- BookThatSpp, מומלץ לעיין במדיניות של BookThatSpp בכתובת: https://www.bookthatapp.com/solutions/privacy-policy

 

הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצויין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת. ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפן

מידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;

Opera

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

Safari

https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;

Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

 

(4)     העברת מידע לצד שלישי:

מידע אודות המשתמש יכול להיות מועבר לצדדים שלישיים, וזאת, במקרים המפורטים להלן:

4.1.      החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

4.2.      החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון חברת השילוח, ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').

4.3.      החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת, לרבות במסגרת בקשה להשכרת מוצרים מטעם משתשמ אחר, ו/או לבקשת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

4.4.      בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

 

(5)     משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה כפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש  החברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה. אנו נמחק מידע לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות הדין, כמפורט ב"זכויות המשתמש" מטה.

 

(6)     אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את בטיחות המידע של המשתמשים, ולמנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה, לרבות הצפנת המידע. על אף ש החברה נוקטת בצעדים סבירים בכדי להגן על מידע כאמור אשר מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, החברה אינה מתחייבת כי שרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

 

(7)     זכויות המשתמש

החברה מעריכה ומכבדת את פרטיותם של המשתמשים ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981) שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל info@momsandco.co. אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. כמו כן, אם במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש זכאי לדרוש בכתב כי המידע הרלוונטי ביחס למשתמש יימחק ממאגריה.

מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית - יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, החברה רשאית לדרוש מהשתמש פרטים מסוימים לצורך זיהוי המשתמש בטרם מענה לפנייה האמורה.

 

(8)     הגבלת גיל

החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 16. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 16 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 16 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם החבר בכתובת: info@momsandco.co

 

(9)     הדין החל

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל.

 

(10)   העברת מידע

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל.

 

(11)   צור קשר

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם אמהות העתיד בע"מ, כדלקמן:

אמהות העתיד בע"מ ח.פ. 516141959

כתובת: דרויאנוב 1, תל-אביב, ישראל.

מספר טלפון  055-7276365 (בימים א' – ה' בין השעות 10:00- 18:00 – יתכנו שינויים במועדי הזמינות)

כתובת דוא"ל  info@momsandco.co